Valikko

Julkaisija:

Kaakon Viestintä Oy
PL 6
50101 Mikkel

Vastaava päätoimittaja:

Pekka Lakka

Kymen Sanomien mobiilin verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Kymen Sanomien verkkopalvelu on Kaakon Viestintä Oy:n (jäljempänä "Kaakon Viestintä) tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.kymensanomat.fi/mobiilii julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kaakon Viestinnän ja palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä sekä palvelun verkkoversioon että soveltuvin osin myös mobiiliversioon.
Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Kaakon Viestintä vastaa palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta, mutta ei takaa palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai palvelun toimintavarmuutta. Kaakon Viestintä ei vastaa Asiakkaiden Palveluun toimittamasta sisällöstä. Kaakon Viestinnällä tä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Kaakon Viestinnällä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.
Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Kaakon Viestintä tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Kaakon Viestintnällä tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Asiakkaan toimittaman materiaalin kaikki tekijänoikeudet ja lähioikeudet (ml. edelleen- luovutusoikeus ja muunteluoikeus) siirtyvät aineiston toimittamisella Kaakon Viestinnälle. Kaakon Viestintä pidättää itsellään kaikki oikeudet www.kymensanomat.fi/mobiili -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.
Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.
Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Kaakon Viestinnän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua.
Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.
Palvelu on asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa palveluun yhteyden verkkoselaimella.
Asiakas on korvausvelvollinen Kaakon Viestinnälle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. RSS

Kymen Sanomien kymensanomat.fi/mobiilin materiaali on tekijänoikeudellisesti suojattua.
Materiaalinen muu kuin yllä mainittu käyttö on ilman Kymen Sanomien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta kielletty. Uutisotsikoita ei saa käyttää kaupallisen palvelun luomiseen tai osana kaupallista palvelua ilman Kymen Sanomien etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5. Vastuu sisällöstä

Kaakon Viestinnän tuottama sisältö
Kaakon Viestintä vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kaakon Viestintä ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
Kaakon Viestintä ei vastaa asiakkaan palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Kaakon Viestinnän palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.
Asiakkaan toimittama sisältö
Asiakas vastaa palvelun käytöstä sekä palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Kaakon Viestinnälle, Kaakon Viestinnän sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Kaakon Viestinnälle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.
Mikäli asiakas toimittaa palveluun tekstiä, kuva- tai videomateriaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleen luovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.
Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Kaakon Viestintä ja/tai Kaakon Viestinnän yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.
Kaakon Viestinnällä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali.
Palvelussa on mielipiteen ilmaisemiseen tarkoitettuja palveluja (kuten mm. keskustelupalsta ja verkkokysymys), joihin asiakkaat voivat osallistua. Julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Kaakon Viestinnän mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.
Kirjoittaja myöntää Kaakon Viestinnälle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.
Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Kaakon Viestintä ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Kaakon Viestinnällä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

6. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet asiakkaat ovat Kaakon Viestintä Oy:n/ Länsi-Savo -konsernin -konsernin asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaan antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa) voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla palvelun sivuilla: kymensanomat.fi/rekisteriseloste.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Arkaluontoiset tiedot
Kaakon Viestintä ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.
Privacy policy
Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi asiakkaan tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palvelua käytetään. Tietojen avulla palvelua kehitetään edelleen asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Kaakon Viestinnän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä asiakasta.
Tietoturva
Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaakon Viestintä pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.
Mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

7. Käyttökatkot
Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Kaakon Viestintä pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan. Kaakon Viestinnällä ei ole vastuuta palvelun keskeytyksistä eikä Kaakon Viestintäkorvaa asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai vahinkoja.

8. Käyttöehtojen muutokset
Kaakon Viestintä on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan kun Kaakon Viestintä ilmoittaa siitä palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet palvelussa viikon nähtävillä. Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista aiheutuvat muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

9. Ylivoimainen este
Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

10. Muut ehdot
Kaakon Viestinnällä on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät henkilörekisterit Länsi-Savo -konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Etelä-Savon  käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

KAAKON VIESTINTÄ OY:N KYMEN SANOMIEN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1.1.2015